ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 

Dessa allmänna leveransvillkor gäller mellan kunden och HEXIS AB, Box 3007 261 03 Landskrona VAT SE556835607401, såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat. 

1. PRISER 

1.1 Alla priser är netto i SEK. 

1.2 De tillämpade priserna är de som publiceras i HEXIS AB:s vid varje tidpunkt gällande prislista. De är giltiga tills vidare och kan utan förbehåll ändras. 

1.3 Priserna är exklusive mervärdesskatt eller liknande skatter, avgifter, importtullar eller andra pålagor som försäkring, transport och hanteringskostnader. 

1.4 För restorder gäller pris- och fraktvillkor enligt leveransdagen. 

1.5 Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset. 

2. BETALNING 

2,1 Fakturabeloppet ska betalas i sin helhet inom 30 dagar efter fakturadatum om inte andra villkor skriftligen har avtalats. 

2.2 På fakturor, som inte betalas inom 30 dagar efter förfallodagen, debiteras dröjsmålsränta enligt svenska räntelagens bestämmelser och eventuella påminnelse-avgifter enligt information på fakturan. 

2.3 För det fall HEXIS AB av någon anledning anser att kundens ekonomiska situation inte rättfärdigar leverans på de villkor som anges för betalning, kan HEXIS AB kräva fullständig eller delvis betalning i förskott innan leverans. 

2.4 HEXIS AB kan avbryta eller fördröja leverans om kunden underlåter att betala. 

2.5 Varorna förblir HEXIS AB:s egendom fram till dess att full betalning erlagts. 

2.6 HEXIS AB skickar pdf-fakturor via e-mail. 

2.7 I vår webshop Hexis-online.com erbjuder vi direktbetalning med kort. Vid beställning reserveras beloppet på ditt konto men dras inte förrän vi har bekräftat din order och den är redo för leverans. 

3. LEVERANSVILLKOR/FRAKT 

3.1 Leveransvillkor är om inget annat skriftligen avtalats fritt HEXIS AB:s lager, ex works INCOTERM 2010. 

3.2 Ansvaret för leverans av varan och faran för varan övergår på kunden när varan överlämnas till speditör eller hämtas av kund eller kunds ombud, oberoende av frakt-/betalningsvillkor eller transportkostnader. 

3.3 All transport sker på kundens risk. 

3.4 Det är kundens ansvar att ta emot och inspektera godset när det ankommer till kunden. För det fall varan eller del därav saknas eller är skadad vid leverans är det kundens ansvar att göra en anmälan till transportören och kräva transportören på leveranskvitto. 

3.5 Eventuella skador etc. ska rapporteras till den levererande transportören inom 8 dagar efter mottagandet av försändelsen. 

3.6 För gods som ej lösts ut faktureras verklig fraktkostnad, övriga utlägg samt administrationskostnad i efterhand, minst SEK 500. 

4. AVBESTÄLLNING/RETUR/REKLAMATIONER 

4.1 Avbeställning och/eller returer får endast ske efter skriftligt godkännande från HEXIS AB. Retur godkänns inte för konverterade eller specialbeställda material. 

4.2 För det fall HEXIS AB godkänt avbeställningen och/eller retur p.g.a. felaktig leverans eller vara äger kunden rätt till ersättning för hela priset av varan. Vid avbeställning och/eller retur med HEXIS AB:s godkännande, i annat fall än enligt nyss nämnda, förbehåller sig HEXIS AB rätten att debitera 30% av varans pris, dock lägst SEK 200. 

4.3 Beställningar kan inte annulleras av köparen utom på villkor som helt kommer att kompensera HEXIS AB mot förlust eller av HEXIS AB:s föregående skriftliga medgivande. 

4.4 Varan skall levereras åter till HEXIS AB på kundens bekostnad i originalförpackning och i oskadat och oanvänt skick. Sker inte så kommer produkten/-erna inte att krediteras. I samband med att produkten/-erna returneras skall faktura i kopieform bifogas. 

4.5 Returnering av vara skall alltid ske inom 8 dagar från det att överenskommelse träffats med HEXIS AB. 

4.6 Retur av skadad eller felaktig vara får ske först när HEXIS AB godkänt reklamationen. 

4.7 Anmärkning mot faktura skall göras utan dröjsmål efter mottagandet dock senast inom 8 dagar. 

4.8 Anmärkning mot leveransförsening skall göras utan dröjsmål efter det att kunden fått kännedom om förseningen. 

4.9 Anmärkningar mot fel på varan ska göras utan oskäligt dröjsmål efter mottagandet. Vad som är oskäligt skall bedömas med hänsyn till varans användning. 

4.10 Anmärkningar som framförs senare än vad som ovan anges lämnas utan handläggning. 

4.11 HEXIS AB följer reklamationsrätt mot företag som gäller i 2 år från den dag varan mottogs. 

5. ÄNDRING/TILLÄGG AV ORDER 

5.1 Ändringar och tillägg till order kan endast godtas inom samma arbetsdag som den ursprungliga tidpunkten för orderläggning, därefter kommer tillägg att betraktas som ny order. 

6. FORCE MAJEURE 

6.1 HEXIS AB är inte ansvarig för att inte kunna uppfylla order i händelse av orsaker till grund av Force Majeure (inkluderat bl.a. strejk, upplopp, huliganism, uppror, revolution, terroristdåd, krig med eller utan krigsförklaring, naturkatastrof, fel hos transportör, avsaknad av transporttjänster, valutakurser, bränslepriser, strömavbrott, krav eller förbud från regeringen, import eller export begränsningar, brottsbekämpning, datavirus, fel på programvara) 

.6.2 HEXIS AB ansvarar inte heller för begränsningar av HEXIS AB:s leverantörer eller dess underleverantörer avseende produktion, marknadsföring, tjänster eller andra orsaker eller oförutsedda händelser utanför HEXIS AB:s kontroll. 

7. ANSVAR 

7.1 HEXIS AB ersättningsskyldighet till kunden gäller endast direkt förlust såvida inte HEXIS AB handlat grovt vårdslöst. 

7.2 Som direkt förlust för kund anses bl.a. kostnader för att undersöka varan, extra förvarings- och transportkostnader, extra tele- och resekostnader, prisskillnad vid förvärv av ersättningsvara från annan leverantör, kostnader för övertidsarbete samt kostnader för tjänster från utomstående företag. 

7.3 Publicerad information om HEXIS AB:s olika varor härrör i förekommande fall från HEXIS AB:s olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från HEXIS AB:s sida att varan till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att varan uppfyller alla leverantörens angivna förutsättningar. 

7.4 Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive vara samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att kunden själv noggrant skall bedöma varans lämplighet för avsedd användning. 

7.5 HEXIS AB:s vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som HEXIS AB vid varje tillfälle besitter om varan och dess användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om varornas speciella egenskaper eller användningsområde till följd varav det åligger kunden att självt testa varans egenskaper för kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde. 

7.6 HEXIS AB ansvarar ej för några skador, inklusive, men utan begränsning till, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan ekonomisk skada till följd av användning eller icke användning av varan/-orna. Nyss nämnda gäller jämväl i de fall HEXIS AB inte informerat kunden om möjligheten till sådana skador. 

7.7 HEXIS AB:s totala skadeståndsansvar, av vad slag det vara må, är alltid begränsat till den för varan/-orna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. 

7.8 Kunds eventuella skada av vad slag det vara må visavi tredje man ersätts ej. 

7.9 Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från HEXIS AB:s sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att HEXIS AB skriftligen medgivit så vara fallet. 

8. DELVIS OGILTIGHET 

8.1 Skulle någon del av eller bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall återstående del ändå gälla. 

9. TILLÄMPLIG LAG 

9.1 All försäljning, avtal och kontrakt skall regleras av och tolkas i enlighet med Svensk lag. 

10. ÖVERLÅTELSE OCH ÄNDRINGAR AV AVTALET 

10.1 HEXIS AB äger rätt att utan kundens medgivande överlåta sina rättigheter enligt detta avtal. För överlåtelse av sina skyldigheter enligt detta avtal krävs dock kundens medgivande. 

10.2 Kunden äger ej utan HEXIS AB skriftliga medgivande rätt att överlåta vare sig rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan. Kunden äger dock rätt att finansiera köp genom leasingavtal som HEXIS AB godkänner. I sådant fall gäller dock detta avtal även fortsättningsvis mellan HEXIS AB och kunden (leasingtagaren). 

10.3 Ändringar eller tillägg till avtalet skall ske skriftligen liksom även utfästelser om prestanda och andra åtaganden, medgivanden och överenskommelser i anslutning till avtalet. 

11. TVIST 

11.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall slutligt avgöras Enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Uppgår tvisteföremålets värde till mindre än tio gånger, det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet, gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall reglerna för Stockholms Handelskammares bestämmelser om s.k. förenklat skiljeförfarande gälla. 

11.2 Skiljeförfarandet skall ske i Helsingborg. 

11.3 HEXIS AB har emellertid alltid rätt att föra talan vid allmän domstol i form av Helsingborgs tingsrätt i de fall kunds utestående skuld till HEXIS AB ej reglerats. 

11.4 Kund som vill framställa anspråk på grund av fel eller försumlighet från HEXIS AB:s sida, inkluderande fel eller brist i levererad produkt/-er, skall för att inte förlora sin rätt till talan skriftligen påtala felet eller försumligheten senast tre månader efter det denna kom till kundens kännedom. 

11.5 För det fall kunden ej påkallat skiljeförfarande inom sex månader från den dag han påtalat fel eller försumlighet har han förlorat sin rätt till talan såvitt avser fel och angiven försumlighet. 

2022-01-01 


Beställ nu 24/7
Säker betalning
Regelbundna kampanjer
Tillgång till order och fakturor